Mitsubishi

► Hàng vật tư phụ tùng thay thế máy lọc MITSUBISHI đang tồn kho sẵn:

 

MITSUBISHI - SJ700
No Description P/N Unit Stock Note
1 Spiral Gear 60HZ   pcs 1  
2 Upper Cover 713002 pcs 5  
3 Distributing Nozzle 716010 pcs 1  
4 Upper Bearing receiver 713011 pcs 12  
5 Crew Ø 12 x 30   pcs 18  
6 Spare headed serew   pcs 2  
7 O-ring 168mm 781011 pcs 1  
8 Spring Washer M6   pcs 4  
9 Looking Washer 716004 pcs 1  
10 Oil seal SB 204521 pcs 1  
11 Knock Pin 208131 pcs 1  
12 Comtech 781009 pcs 10  
13 Spare headed serew   pcs 2  
14 Copper Tuber   pcs 1  
15 Vertical Saft 60 Hz 736001 pcs 4  
16 Spiral Gear 60HZ   pcs 1  
17 Các loại O-ring        

 

 

MITSUBISHI - SJ2000
No Description P/N Unit Stock Note
1 Oil Impeller Retainer 3024.021 pcs 1  
2 Locking Washer 20160006 pcs 2  
3 Fcricktion block 2015002 pcs 8  
4 Spring for Lower Bearing 2104008 pcs 1  
5 Upper Bearing Receiver 713011 pcs 6  
6 Haft Union 716011 pcs 2  
7 Upper cove   pcs 1  
8 U Tupe Packing 213005 pcs 1  
9 Sheet Packing 201610 pcs 1  
10 Distributor   pcs 1  
11 Vertical Shaft 2036001 pcs 4  
12 Vertical Shaft   pcs 4 R đầu ø 23
13 Herizotal 2015008 pcs 2  
14 O-Ring  D=94 2016009 pcs 10  
15 O-Ring set for Bowl   pcs 4  
16 Plug Screw wiht Nozzle   pcs 1  
17 O-Ring (244 mm)   pcs 2  
18 Main Seal Ring   pcs 1  
19 Các loại O-ring        

 

 

MITSUBISHI - SJ11T
No Description P/N Unit Stock Note
1 Gear boss   pcs 1  
2 Friction pulley   pcs 1  
3 Operating Water     pcs    
4 Completter Completter pcs 2  
5 Operating Water dics 387129001 pcs 1  
6 Bolt F.1003008B pcs 6  
7 Double Tongued Washer H.5003B2 pcs 6  
8 Chamber cover 387128001 pcs 1  
9 Socket set screw E.400.606G6 pcs 1  
10 Operating Water Nozzle 373413001 pcs 1  
11 Operating Water chamber 369074001 pcs 1  
12 Socket cap screw F.3008015B pcs 3  
13 Bearing case (3)   pcs 1  
14 Flat Spring   pcs 1  
15 Spacer (V33)   pcs 1  
16 Friction Block   pcs 9  
17 Valve Guide   pcs 4  
18 Pilot Valve   pcs 4  
19 Lower Spiring   pcs 1  
20 Spring Seat   pcs 2  
21 Bearing cover   pcs 1  
22 Drain Nozzle   pcs 2  
23 Pulle Washer   pcs 1  
24 Retainer   pcs 1  
25 Oil Seal   pcs 5  
26 Valve seat B34 420926001 pcs 4  
27 O-Ring V12 120145A pcs 3  
28 O-Ring B14 413996001  pcs 1  
29 O-Ring B62 409659001 pcs 1  
30 O-Ring B27 413995001 pcs 1  
31 O-Ring B61 409660001 pcs 1  
32 O-Ring B28 A80214B pcs 1  
33 O-Ring B13 A80233B pcs 1  
34 O-Ring set   set 1  
35 Vertical shaft 60Hz   pcs 1  
36 Horizotal saft 60Hz   pcs 1  

 

 

MITSUBISHI - SJ10T
No Description P/N Unit Stock Note
1 Main Seal Ring   pcs 1  
2 Valve seat B34   pcs 2  
3 Light Liquid Chamber    pcs 2  
4 Bộ Đĩa chia nước   set 2  
5 Friction Block   pcs 14  
6 Impeller (1)   pcs 1  
7 Impeller (2)   pcs 2  
8 Flat Spring 259749.001 pcs 3  
9 Heavy Liquid Chamber   pcs 3  
10 Gravity (1 bộ có 9 cái Kích thước #)   pcs 3  
11 Bearing case 1#25 373400001 pcs 1  
12 Oil Seal 50x68x9   pcs 6  
13 Upper Spring   pcs 12  
14 Spring Seat #V.24 409849001 pcs 5  
15 Pilot Valve   pcs 4  
16 Valve Guide   pcs 2  
17 Inlet  Pipe   pcs 1  
18 Packing B55 41380200 pcs 1  
19 Stell Ball J10012J0 pcs 5  
20 Tongged Washer   pcs 3  
21 Packing B55   pcs 4  
22 Valve Seat   pcs 6  
23 Spiral gear 60Hz   pcs 1  
24 Vetical saft   pcs 1  
25 Các loại O-ring   pcs    

 

 

MITSUBISHI - SJ15F
No Description P/N Unit Stock Note Images
1 O-Ring for Bowl   set 2  

 

2 O-Ring  A.43106.B pcs 2    
3 O-Ring  A.90080.A pcs 4    
4 Main Seal Ring 436022001 set 2    
5 O-Ring A.30080.B  pcs 2    
6 O-Ring A.00250.B pcs 2    
7 O-Ring A.80330.B pcs 2    
8 O-Ring 408185002 pcs 2    
9 O-Ring A.42017.F pcs 8    
10 O-Ring A.10011.F pcs 8    
11 O-Ring A.42017.F pcs 4    
12 O-Ring 43600001 pcs 2    
13 O-Ring A.41013.F pcs 4    
14 O-Ring A.10032.A pcs 2    
15 Spacer (1) T=0.5mm   pcs 1    
16 O-Ring 102 [VITON] A.46033.F pcs 2    
17 O-Ring   pcs 3    

 

 

MITSUBISHI - SJ15T

No

Description

P/N

Unit

Stock

Note

Images

1

Bearing Sleeve (1)

 

pcs

1

 

 

2

Bearing sleeve

 

pcs

1

 

 

3

Bowl bush

 

pcs

1

 

 

4

Cap nut

 

pcs

2

 

 

5

Flat spring

 

pcs

2

 

 

6

Gravity disc

 

pcs

3

 

 

7

Heavy liquid chamber

 

pcs

1

 

 

8

Impeller No8

 

pcs

1

 

 

9

Inlet pipe

 

pcs

2

 

 

10

Light liquid chamber

 

pcs

1

 

 

11

Lower spring

 

pcs

6

 

 

12

Operating water disc

 

set

1

 

 

13

Oring for bowl

 

set

1

 

 

14

Retainer

 

pcs

2

 

 

15

Upper spring

 

pcs

6

 

 

16

Valve guide

 

pcs

1

 

 

17

 

 

pcs

2

 

 

18

 

 

pcs

2

 

 

19

 

 

set

1

 

 

20

 

 

pcs

1

 

 

21

 

 

pcs

1

 

 

22

 

 

pcs

1

 

 

23

 

 

pcs

1

 

 

24

 

 

pcs

3

 

 

25

 

 

pcs

6

 

 

26

 

 

pcs

1

 

 

27

 

 

pcs

1

 

 

28

 

 

pcs

1

 

 

29

 

 

pcs

2

 

 

30

 

 

set

2

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

MITSUBISHI - SJ16T
No Description P/N Unit Stock Note
1 Operating Water disc (Comlete) No-1 Comlete 1  
2 Inner Pipe 387180103 pcs 1  
3 Horizotal Shaft 2574050551 pcs 2  
4 Bearing case   set 2  
5 Light liquid chamber (No;17)   pcs 1  
6 Bearing Sleeve   set 1  
7 Impeller 387136001 pcs 2  
8 Bearing cap No:36   pcs 1  
9 Flat Spring   pcs 5  
10 Upper Spring   pcs 12  
11 Lower Spring   pcs 4  
12 Spring Seat   pcs 4  
13 Oil Seal 55x78x12   pcs 14  
14 Lock Washer   pcs 4  
15 Socket set screw   pcs 2  
16 Operating Water (Comlette)   pcs 1  
17 Operating Water supply equiment part   set 1  
18 Double Tongued washer H.5003B2 pcs 6  
19 Chamber cover B59 387260001 set 1  
20 Socket set screw B.60 E400608G6 pcs 1  
21 Operating water nozzle B53 374467001 pcs 1  
22 Operating Water chamber B.56 367376001 pcs 1  
23 Operating water disc 387113001 pcs 1  
24 Lock nut   pcs 4  
25 Socket cap scew   pcs 3  
26 Lock Washer   pcs 2  
27 Các bộ O-ring, Retainer, Oil seal        

 

 

MITSUBISHI - SJ20T
No Description P/N Unit Stock Note
1 Operating Water Chamber   pcs 3  
2 Bearing case (1)V17 37333700 pcs 2  
3 Bearing case (2)V25 37334001 pcs 2  
4 Impeller   set 1  
5 Friction block   pcs 8  
6 Inlet pice   set 1  
7 Lower spring   pcs 4  
8 Flat Spring   pcs 2  
9 Upper Spring (H14)   pcs 6  
10 Bearing cover (2)V31   pcs 2  
11 Spacer   pcs 1  
12 Collar   pcs 1  
13 O-Ring for Bowl   set 4  
14 Spacer(Bearing Retainer)   pcs 1  
15 Spiral gear (H3) (60Hz) 248154001 pcs 1  
16 Vertical shaft(60 Hz)(V1) 266747001 pcs 1  
17 Các loại O-ring         

 

 

MITSUBISHI - SJ25T
No Description P/N Unit Stock Note
1 O-Ring Complete   pcs 3  
2 O-Ring of Operating Water supply   pcs 6 Các loại khác nhau
3 Impeller (2)   pcs 1  
4 Flat Spring   set 3  
5 Bearing case (1) (2) (3)   pcs 3  
6 Stell Ball(1/2)   pcs 2  
7 Spring seat   pcs 2  
8 Spiral geat (60Hz)   pcs 1  
9 Vertical Shaft (60 Hz)   pcs 1  
10 Upper Spring    pcs 6  
11 Bearing cover (2)   pcs 1  
12 Lower spring   pcs 5  
13 Operating Water disc   pcs 1  
14 Cap Nut   pcs 1  
15 Bearing cap   pcs 1  
16 Spacer   pcs 1  
17 Operating water champer   pcs 1  
18 Chamber cover   pcs 1  
19 Operating water Nozzle   pcs 1  
20 O-Ring complete   set 1  
21 Spiral gear (60Hz)   pcs 1  
22 Vertical Shaft (60 Hz)   pcs 1  
23 Các loại O-ring, retainer,...   pcs    

 

 

MITSUBISHI - SJ30T
No Description P/N Unit Stock Note
1 Friction block No.2   pcs 12  
2 Flat Spring   pcs 1  
3 Lock Water No.18   pcs 4  
4 Gavity disc (heavy liquid chamber)   set 4  
5 O-Ring No.8   pcs 5  
6 Steel Ball 1/2 No.29   set 2  
7 O-Ring for Bowl    set 2  
8 Các loại O-ring        

 

 

MITSUBISHI - SJ31
No Description P/N Unit Stock Note
1 O-Ring set (Made in Taiwan)   set 1  
2 Gavity Rubber 318117 pcs 1  
3 O-Ring 240mm 98124 pcs 1  
4 O-Ring 292mm 98123 set 1  
5 O-Ring 281mm 98125 pcs 2  
6 O-Ring  92415 pcs 4  
7 Main seal Ring 98126 pcs 1  

 

 

MITSUBISHI - SJ3000
No Description P/N Unit Stock Note
1 Water chamber 3016007 pcs 1  
2 Selenoid valve   pcs 3  
3 Operating water disc 3016006 pcs 1  
4 Water chamber cover 6016001 set 1  
5 Oil impeller & Retainer 3024021 pcs 2  
6 Gravity disc Ø 85,5 3081073 set 2  
7 Water Impeller & Retainer 3024020 pcs 1  
8 Distributing Nozzle 3016009 pcs 1  
9 Upper Spring 3013011 pcs 12  
10 Chamber cover (3) 3016001 pcs 2  
11 Water chamber   pcs 1  
12 Half Union 716012 pcs 6  
13 Socket cap screw M8x15   pcs 6  
14 Locking water 3016005 pcs 1  
15 Square headed screw 2016002 pcs 1  
16 Seheet Packing 3016011 pcs 1  
17 Operating  water disc retainer 3016003 pcs 1  
18 Loking plate 3016002 pcs 2  
19 Tongued water 716001 pcs 6  
20 Bowl bush 3081032 pcs 3  
21 Plate for upper bearing 3013006 pcs 2  
22 Copper tube 3016010 pcs 2  
23 Operating Water Nozzle (No:5)   pcs 1  
24 Joang Ø 800   pcs 4  
25 Main Seal ring   pcs 1  
26 Các loại O-ring khác nhau