Tuabin ABB

► Hàng vật tư phụ tùng thay thế điều tốc ABB - Hàng đã qua sử dụng

 

TURBOCHARGER VTR - ABB
No Description P/N Unit Stock Note
BEARING PARTS
1 Bearing (VTR-454) 32100-LA.36 fe box 1  
2 Bearing (VTR-454) 34200-TA.4 fe box 1  
4 Bearing (VTR-500/501) 510390 (34+38) fe box 1  
5 Bearing (Comlete)(B/S W.14) - (VTR-400/1)   fe box 1  
6 Bearing (Orinal Space) (VTR-250251) 32100   fe box 1  
7 Bearing Blover (VTR-454-LA 36) 32100 fe box 1  
8 Bearing Blover (VTR-454-TA.4) 34100 fe box 1  
9 Bearing Ofical Space (ABB) (VTR-251) 32100 fe box 1  
10 BearingTropical packing Containing (VTR-250)   fe box 2  
11 Bearing Assembly (VTR-304-TA.04) 34100 fe box 2  
12 Bearing Assembly (VTR-304-LA.36) 32100 fe box 2  
13 Bearing Original Space (VTR-251) 34100 fe box 1  
BEARING (Gió - Lửa) - Hàng đã qua sử dụng
1 B/E lửa (VTR-304)   pcs 3 Qua sử dụng
2 B/E gió (VTR-304)   pcs 3 Qua sử dụng
3 B/E gió (VTR-354)   pcs 3 Qua sử dụng
4 B/E lửa (VTR-354)   pcs 2 Qua sử dụng
5 B/E lửa (VTR-254)   pcs 1 Qua sử dụng
6 B/E gió (VTR-254)   pcs 1 Qua sử dụng
7 B/E lửa (VTR-160)   pcs 3 Qua sử dụng
8 B/E gió (VTR-160)   pcs 3 Qua sử dụng
9 B/E gió (VTR-454)   pcs 2 Qua sử dụng
10 B/E lửa (VTR-454)   pcs 2 Qua sử dụng
11 B/E lửa (VTR-251)   pcs 1 Qua sử dụng
12 B/E gió (VTR-251)   pcs 1 Qua sử dụng

 

 

STT

Tên thiết bị

Engine Type

P/N

SL

Ghi chú

Hình ảnh
1 Rotor Shaft VTR-354   1  

 

2 Rotor Shaft VTR-304   4  

 

3 Rotor Shaft VTR-254   1  

 

4 Rotor Shaft VTR-251   1  

 

5 Rotor Shaft VTR-454   1  

 

6 Rotor Shaft VTR-321   1  

 

7 Rotor Shaft VTR-320   1  

 

8 Rotor Shaft VTR-250   1  

 

9 Rotor Shaft VTR-160   1  

 

 

 

 

 

 

Trân trọng!

Phòng Kinh Doanh - Công ty Phương Đông