Mặt Qui lát

► DANH MỤC HÀNG KHO MẶT QUI LÁT ĐỘNG CƠ (CYLINDER HEAD)

 

STT

Tên thiết bị

P/N

SL

Ghi chú

Hình ảnh thực tế
HÀNG CŨ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

I

Mặt qui lát động cơ diesel YANMAR 

 

1

 

6M200L-ST

 

 

 

2

 

 

 

2

 

6S185L

 

 

 

6

 

 

II

Mặt qui lát động cơ khác

 

1

 

PS-26D-E

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Trân trọng!

Phòng Kinh Doanh - Công ty Phương Đông