Hiệu chuẩn thiết bị đo nhiệt độ

PHÒNG KIỂM ĐỊNH VÀ HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ HÀNG HẢI PHƯƠNG ĐÔNG (ORIENT LAB) được xây dựng và đánh giá chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý phòng thí nghiệm theo ISO/IEC 17025:2005 với số hiệu phòng thí nghiệm VLAC-1.127, đã đăng ký cung cấp các dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm phương tiện đo và chuẩn đo lường tại Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng và được cấp giấy chứng nhận đăng ký số ĐK 371.